Mål och Strategi

Strategin definierar Bolagets målsättning att kombinera lönsamhet och god tillväxt, med en strategi nedbruten i tre fokusområden:

  • Organisk tillväxt. Den underliggande marknaden drivs av makroekonomiska faktorer, byggkonjunkturens utveckling de kommande åren och intresset för kakel som inredningsattribut. Bolaget bedömer att det finns en ökad marknadsandel att erhålla via befintligt butiksnät. Vidare bedömer Bolaget kunna attrahera nya kundgrupper som idag inte bearbetas, både geografiskt och regionalt tillsammans med kompletterande försäljningskanaler.
  • Förvärvad tillväxt. Bolaget förvärvsstrategi integreras med den överordnade tillväxtstrategin och Bolaget utvärderar flera potentiella förvärvsmöjligheter löpande. Syftet med denna delstrategi är av en geografisk och teknisk karaktär.
  • Ökad effektivitet och bättre bruttomarginal. Bolaget arbetar kontinuerligt med att samordna effektivisera, inköp, öka de ekonomiska förutsättningarna genom att utvärdera antalet leverantörer tillsammans med en differentierad prismodell och ökad grad av standardisering av sortimentet.
Bolagets metod för att få bästa möjliga resultat av ovan strategiska initiativ är att bevara och utveckla stordriftsfördelarna med inköp och logistik av större inköpsvolymer samt erbjuda ett omedelbart sortiment av produkter via en lokal närvaro. Därav bedömer Bolaget att även kunna bibehålla, och skapa, en stark kundlojalitet.